ଗୋପନୀୟତା ନୀତି

ସାସାନିଆ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ |

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ତୁମର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଆମର ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ଏବଂ ତୁମର ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇନ ତୁମକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ |ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି |

ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା

ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜଡ୍ ହୋଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକକ କିମ୍ବା ବହୁବଚନରେ ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ |

ସଂଜ୍ଞା

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ:

 • କମ୍ପାନୀ(ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ "କମ୍ପାନୀ", "ଆମେ", "ଆମ" କିମ୍ବା "ଆମର" ଭାବରେ ସୂଚିତ) ସାସାନିଆ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚିତ କରେ |
 • ଉପକରଣଅର୍ଥାତ୍ ଯେକ device ଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ସେବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଯେପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ |
 • ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟଯେକ any ଣସି ସୂଚନା ଯାହାକି ଏକ ଚିହ୍ନିତ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ |
 • ସେବାବିଜ୍ଞାପନ, ୱେବସାଇଟ୍, କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ |
 • ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଅର୍ଥ କ any ଣସି ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତି |ସେବାକୁ ସୁଗମ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ସେବା ସହ ଜଡିତ ସେବା କରିବା କିମ୍ବା ସେବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ |
 • ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟସ୍ automatically ତ automatically ସ୍ପୃତ ଭାବରେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ସେବା ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ପୃଷ୍ଠା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟ) |
 • ତୁମେଅର୍ଥାତ୍ ସେବା, କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ such ାରା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାବରେ |

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା |

ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟର ପ୍ରକାର |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ

ଆମର ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିପାରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ:

 • ପ୍ରଥମ ନାମ ଏବଂ ଶେଷ ନାମ |
 • ଈମୈଲ ଠିକଣା
 • ଫୋନ୍ ନମ୍ବର
 • ଅବସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା, ସହର, କିମ୍ବା ଦେଶ |
 • ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ, ଆବଶ୍ୟକତା, କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରି ଅନ୍ୟ କ data ଣସି ତଥ୍ୟ |

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ:

 • ଆମର ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା |ଆମର ସେବାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ |
 • ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ:ସେବାର ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ |ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଯାହା ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |
 • ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ:ଆପଣ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଉତ୍ପାଦ, ଆଇଟମ୍ କିମ୍ବା ସେବା ପାଇଁ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କ contract ଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ବିକାଶ, ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍। |
 • ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ:ଇମେଲ, ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍, SMS, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ଫର୍ମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ, ଯେପରିକି ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଦ୍ୟତନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସେବା ସହିତ ଜଡିତ ଅଦ୍ୟତନ କିମ୍ବା ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର ପୁସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ |
 • ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ |ସମ୍ବାଦ, ସ୍ offers ତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ସହିତ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହା ସମାନ ଅଟେ ଯାହା କି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
 • ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ:ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ |
 • ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ:ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ବିଭାଜନ, ପୁନ uct ନିର୍ମାଣ, ପୁନର୍ଗଠନ, ବିଲୋପ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଦେବାଳିଆ, ବାତିଲ, କିମ୍ବା ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସେବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି |
 • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ:ଆମେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବ୍ୟବହାର ଧାରା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଆମର ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସେବା, ଉତ୍ପାଦ, ସେବା, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବା:

 • ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ:ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମର ସେବାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବା |
 • ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ:ଯେକ any ଣସି ମିଶ୍ରଣ, କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ, କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଏକ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ବୁ negotiations ାମଣା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା |
 • ଅନୁବନ୍ଧିତମାନଙ୍କ ସହିତ: ଆମେ |ଆମର ଅନୁବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେହି ଅନୁବନ୍ଧିତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବୁ |ଆଫିଲିଏଟ୍ ଗୁଡିକ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ subsid ଣସି ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ, ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାଗୀଦାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି |
 • ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ:ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦ, ସେବା କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବା |
 • ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ:ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ସୂଚନା ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିତରଣ ହୋଇପାରେ |
 • ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମତି ସହିତ:ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମତି ସହିତ ଅନ୍ୟ କ purpose ଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା |

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ |

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ରଖିବ |ଆମର ଆଇନଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ), ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ଆମର ଆଇନଗତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବ |

ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା, କମ୍ପାନୀର ଅପରେଟିଂ ଅଫିସରେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଜଡିତ ପକ୍ଷଗୁଡିକ ଥିବା ଅନ୍ୟ କ in ଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ |ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଦେଶ, ଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପାଇଁ ତୁମର ସମ୍ମତି ଏବଂ ତୁମର ଏହିପରି ସୂଚନା ଦାଖଲ ଦ୍ that ାରା ସେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ତୁମର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ |

ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର କ transfer ଣସି ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ | ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା |

ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ପ୍ରକାଶ |

ବିଧି ପ୍ରବର୍ତନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବ valid ଧ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତରରେ (ଯେପରିକି ଏକ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି) ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା |

ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ belief ାସରେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଯେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:

 • ଏକ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ |
 • କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |
 • ସେବା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୁଲ୍ ରୋକନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ |
 • ସେବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |
 • ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ against ରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା |

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କ trans ଣସି ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପଦ୍ଧତି 100% ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ |ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ |

ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ |

ଆମର ସେବା ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଧାରଣ କରିପାରେ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ |ଯଦି ତୁମେ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ତୁମେ ସେହି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସାଇଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ |ଆପଣ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଟର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ଦୃ strongly ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ |

ଆମର କ control ଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଏବଂ କ third ଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଗୋପନୀୟତା ନୀତି କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କ responsibility ଣସି ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ |

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ |

ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅଦ୍ୟତନ କରିପାରିବା |ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ନୂତନ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ପୋଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ changes ଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ |

ଯେକ any ଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ |

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023/03/28 03:13:34 ରେ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିଲା |

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ |info@sasaniantrading.com